قوانین و مقررات

لطفا دفترچه قوانین و مقررات نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته پس از مطالعه تمام صفحات به امضا مدیرعامل شرکت رسیده و به ستاد برگزاری ارسال گردد.