نمونه جدول

عنوان اصلیعناوین فرعی
 
گردشگری تعالی بخش

گردشگری شهری

گردشگری هنری

گردشگری ادبی
 
گردشگری نوین

گردشگری الکترونیک

گردشگری طبیعی
گردشگری خانواده محور
گردشگری تاریخی – فرهنگی
گردشگری تعالی بخش
گردشگری سلامت
گردشگری آبی
گردشگری خوراک
گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

 
گردشگری شهری 
گردشگری هنریگردشگری ادبی
 


 
گردشگری نوین
 
گردشگری الکترونیک

گردشگری روستایی